Terms and Conditions

ДОГОВІР-ОФЕРТА НА НАДАННЯ ПОСЛУГ (Угода)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкрита пропозиція (Оферта) Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОКСІ УКРАЇНА» (надалі іменоване Виконавець) щодо укладення Договору на надання послуг (далі - Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає ЗАМОВНИКОМ (акцепт оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

2.Предмет ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Замовнику послуг з розміщення та обробки заявок, оголошень, лотів та іншої інформації, перевірці інформації, що зазначається на платформі agroxy.com її користувачами, використанні електронних торгів на зазначеній платформі (далі - Система), а також розміщення реклами в мережі Інтернет (далі - Послуги), відповідно до Регламенту про порядок використання в2в платформи agroxy.com. Вартість і опис тарифів опубліковані на сайті agroxy.com.

2.2. Крім надання послуг, ВИКОНАВЕЦЬ може надавати ЗАМОВНИКУ додаткові послуги в Системі.

2.3. ЗАМОВНИК погоджується з умовами і зобов'язується дотримуватися Регламенту, який є невід'ємною частиною Договору.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, визначається відповідно до обраного ЗАМОВНИКОМ тарифом, згідно п.2.1. Договору.

3.2. Надання Послуг, що надаються Замовнику, згідно з цим Договором, здійснюється на умовах 100% передплати. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом трьох робочих днів з моменту закінчення терміну надання Послуг Замовнику не виставлена ​​рекламація. У разі відсутності рекламації акт приймання-здачі виконаних Послуг вважається підписаним, а Послуги - наданими належним чином.

4. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ І УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. ЗАМОВНИК здійснює акцепт оферти і укладення Договору шляхом попередньої оплати Послуг ВИКОНАВЦЯ, згідно п.3.2. Договору.

5. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

5.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: agroxy.com і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.

5.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти (в тому числі в вартість і опис тарифів) та / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. В разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за посиланням agroxy.com, якщо інший термін набуття чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

6.1. Акцепт оферти Замовником, здійснений згідно п.4. Оферти, створює Договір на умовах оферти. Моментом акцептування ЗАМОВНИКОМ є момент завершення реєстрації Контакту (для фізичної особи) або Компанії (для суб'єкта господарювання: ФОП і юридичної особи), про що ЗАМОВНИК інформується додатково шляхом і підтверджує інформацію про ознайомлення з Регламентом і прийняття умов оферти.

6.2. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти Замовником і діє: а) 1 календарний рік, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором, або б) до моменту розірвання Договору.

6.3. Якщо за 30 (тридцять) календарних днів до моменту закінчення терміну дії Договору від Сторін не надійшли пропозиції про припинення Договору, Договір вважається пролонгованим на тих же умовах на наступний термін. У такому ж порядку Договір може бути продовжений на кожен наступний термін, наступний за попереднім.

7. Розірвання договору

7.1. Договір може бути розірваний:

7.1.1. За ініціативою однієї зі Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони, в тому числі за допомогою електронних засобів зв'язку по заздалегідь узгодженим сторонами контактним даним.

7.1.2. За ініціативою однієї зі Сторін за умови повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору. 7.1.3. З інших підстав, передбачених Офертою (Договором).

8. ГАРАНТІЇ

8.1. Виконавець гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.

8.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови Оферти шляхом її Акцепту, ЗАМОВНИК запевняє ВИКОНАВЦЯ і гарантує Виконавцю, що:

8.2.1. ЗАМОВНИК вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані Замовника) при реєстрації на agroxy.com і при оформленні платіжних документів з оплати Послуг.

8.2.2. ЗАМОВНИК укладає Договір добровільно, при цьому ЗАМОВНИК: а) повністю ознайомився з умовами оферти та Регламентом, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти) і Регламент.

8.2.3. ЗАМОВНИК має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору. ЗАМОВНИК ознайомлений зі своїм внутрішнім порядком прийняття рішень і при акцепті оферти дотримується такого порядку і має повноваження на Акцепт оферти і вчинення інших юридично значимих дій в Системі.

8.3. Сторони підтверджують, що, укладаючи Оферту, вони дійшли згоди з усіх істотних умов Оферти.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором і / або чинним законодавством України.

9.2. ЗАМОВНИК в повному обсязі несе відповідальність за: а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, про інтелектуальну власність, про конкуренцію, але не обмежуючись перерахованим, відносно змісту і форми матеріалів, що розміщуються на сайті agroxy.com, б) достовірність відомостей, зазначених Замовником при реєстрації в якості користувача на сайті agroxy.com і достовірність гарантій і запевнень ЗАМОВНИКА, що містяться в п.8 Оферти.

9.3. Беручи до уваги умови п.9 Оферти, ЗАМОВНИК зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщуваних матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані ВИКОНАВЦЮ в зв'язку з претензіями і позовами, підставою пред'явлення яких стало розміщення матеріалів ЗАМОВНИКА.

9.4. Виконавець підтверджує, що є платником податків на загальних підставах.

Додатки:

1. Додаток-заява до Договору-оферти на надання послуг.

10. РЕКВІЗИТИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроксі Україна» Україна, 03061, г. Киев, ул. Шепелєва Миколи, 6. ЄДРПОУ 41129028. Р / р № 26007052676284 в ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649, E-mail: сео@agroxy.com Тел. +380 509715567